CER-KODE – EUROPEISK AVFALLSKODE OG MILJØGODKJENNING FOR AVFALLSHÅNDTERING


CER-KODE VISER TIL NUMMERERINGEN SOM DEN EUROPEISKE AVFALLSKODE BRUKER FOR Å IDENTIFISERE EN BESTEMT KATEGORI AV AVFALL.

GJENVINNING, GJENVINNING OG/ELLER AVFALLSHANTERING ER AUTORISERT AV ORGANENE MED ANSVAR FOR Å ADMINISTRERE KUN NOEN CER-KODER.
SOM DET ER OBLIGATORISK Å PASSE PÅ AT SYSTEMET HAR AUTORISASJONER FOR HÅNDTERING AV CER-KODE FOR AVFALLET SOM DET ØNSKER Å OPPBEVARE ELLER KASSE.

FØR DU KONTROLLER CER-KODE, DE MÅ KONTROLLES SYSTEMAUTORISERINGER.

ANLÆGGENE SOM DRIVER I AVFALLSSEKTOREN ER INDELT I TO MAKROKATEGORIER:

- SYSTEMENE SOM ER AUTORISERT TIL GJENOPPRETTING
- SYSTEMENE SOM ER AUTORISERT TIL AVHENDING

- GJENNOMFØRINGSFULLMAKTENE ER ANGITT MED BREVET “R” OG RELATIV NUMMERERING.
- AVHANDLINGSMODATENE ER ANGIVET MED BREVET “D” OG RELATIV NUMMERERING.

autorisasjoner cer koder

INNBYGGINGSAKTIVITETER ER BESTEMT AV lovvedtak 152/06, vedlegg C:

A1: for avfall som hovedsakelig gjenbrukes som drivstoff eller for å produsere energi
A2: for regenerering og/eller gjenvinning av løsemidler
A3: for all gjenvinnings- og/eller gjenvinningsoperasjoner av de organiske stoffene som ikke brukes som løsemidler (vanlig er kompostering)
A4: brukes til resirkulering og gjenvinning av jernholdige og ikke-jernholdige metaller, samt for verktøy som er anerkjent som metallforbindelser (vanlige er pakker med bilvrak)
A5: for resirkulering og/eller gjenvinning av andre uorganiske stoffer
A6: brukes til regenerering av syrer eller baser
A7: gyldig autorisasjon for gjenvinning av produkter som brukes til å fange opp forurensninger
A8: brukes til gjenvinning av produkter fra katalysatorer
A9: for regenerering eller annen gjenbruk av brukte oljer
A10: for spredning på jorda til fordel for landbruket
A11: det gjelder bruk av avfall fra en av operasjonene angitt med R1 til R10
A12: nyttig for utveksling av avfall og utsette det for en av operasjonene angitt fra R1 til R11
A13: angir tillatelsen til å sette avfall i reserve og deretter utsette det for en av operasjonene angitt i punktene R1 til R12 (unntatt midlertidig lagring, før innsamling, på stedet der det produseres)

cer-kode for gjenvinningsanlegg
avfallsanlegg cer-kode

AVFALLSAKTIVITETER ER BESTEMT AV lovvedtak 152/06, vedlegg B

D1: Deponering på eller i jord (f.eks. deponi)
D2: Landbehandling (f.eks. biologisk nedbrytning av flytende avfall eller slam i jord)
D3: Dype injeksjoner (f.eks. injeksjoner av pumpbart avfall i brønner. I saltkupler eller naturlige geologiske forkastninger)
D4: Lagoonage (f.eks. utslipp av flytende avfall eller slam i brønner, dammer eller laguner, etc.)
D5: Spesielt forberedt deponi (f.eks. systematisering i separate vanntette celler, dekket eller isolert fra hverandre og fra miljøet)
D6: Utslipp av fast avfall i vannmiljøet unntatt nedsenking
D7: Nedsenking, inkludert gravlegging i havets undergrunn
D8: Biologisk behandling som ikke er spesifisert annet sted i dette vedlegg, som resulterer i forbindelser eller blandinger som elimineres i henhold til en av prosedyrene oppført i punkt D1 til D12
D9: Fysisk-kjemisk behandling som ikke er spesifisert annet sted i dette vedlegg som gir opphav til forbindelser eller blandinger eliminert i henhold til en av prosessene oppført i punkt D1 til D12 (f.eks. fordampning, tørking, kalsinering, etc.)
D10: Grunnforbrenning
D11: Forbrenning til sjøs
D12: Permanent lagring (f.eks. plassering av containere i en gruve osv.)
D13: Foreløpig gruppering før en av operasjonene nevnt i punkt D1 til D12
D14: Foreløpig rekondisjonering før en av operasjonene nevnt i punkt D1 til D13
D15: Foreløpig deponering før en av operasjonene nevnt i punkt D1 til D14 (unntatt midlertidig deponering, før innsamling, på stedet der de er produsert)

LISTE OVER CER-KODER
EUROPEISK LISTE OVER AVFALL

CER-KODE FOR AVSLAG OG BESKRIVELSE

010000 AVFALL SOM STÅR FRA PROSPEKSJON, UTTREKNING FRA gruve ELLER STRUNN, SAMT FYSISK ELLER KJEMISK BEHANDLING AV MINERALER

010100 CER-avfall produsert ved utvinning av mineraler

010101 CER-avfall fra utvinning av metallmalm

010102 CER-avfall fra utvinning av ikke-metalliske mineraler

010300 CER-avfall produsert ved kjemisk og fysisk behandling av metallmalm

010304 * Sterile CER som kan generere syre produsert ved prosessering av svovelmalm

010305 * CER andre avgangsmasser som inneholder farlige stoffer

010306 CER sterile andre enn de som er nevnt i 01 03 04 og 01 03 05

010307 * CER annet avfall som inneholder farlige stoffer fra kjemisk og fysisk behandling av metallmalm

010308 CER-støv og andre relaterte rester enn de som er nevnt i 01 03 07

010309 CER rødt slam fra aluminaproduksjon annet enn det som er nevnt i 01 03 07

010399 CER-avfall ikke annet spesifisert

010400 CER-avfall produsert ved kjemisk og fysisk behandling av ikke-metalliske mineraler

010407 * CER-avfall som inneholder farlige stoffer, produsert ved kjemisk og fysisk behandling av ikke-metalliske mineraler

010408 CER avfallsgrus og pukk annet enn det som er nevnt i 01 04 07

010409 CER avfallssand og leire 010410 støv og andre relaterte rester enn de som er nevnt i 01 04 07

010411 CER-avfall fra kalium- og steinsaltbehandling annet enn det som er nevnt i 01 04 07

010412 CER-avfall og andre rester fra vask og rensing av mineraler enn de som er nevnt i 01 04 07 og 01 04 11

010413 CER-avfall fra steinbearbeiding annet enn det som er nevnt i 01 04 07

010499 CER-avfall ikke annet spesifisert

010500 CER boreslam og annet boreavfall

010504 CER ferskvannsbrønnboreslam og avfall

010505 * CER oljeholdig boreslam og avfall

010506 * CER-boreslam og annet avfall boring som inneholder farlige stoffer

CER-KODE FOR AVSLAG OG BESKRIVELSE

010507 CER boreslam og avfall som inneholder baritt, unntatt de som hører under 01 05 05 og 01 05 06

010508 EWC kloridholdig boreslam og avfall annet enn det som hører under 01 05 05 og 01 05 06

010599 CER-avfall ikke annet spesifisert

020000 CER-AVFALL FRA LANDBRUK, HAGTEBRUK, AKVABRUK, LANDBRUK, JAKT OG FISKE, MATBEHANDLING OG TILBEREDNING

020100 CER-avfall fra landbruk, hagebruk, akvakultur, skogbruk, jakt og fiske 020101 slam fra vaske- og rensevirksomhet

020102 CER-avfall av animalsk vev

020103 CER-avfall av vegetabilsk vev

020104 CER plastavfall (unntatt emballasje)

020106 CER dyreavføring, urin og husdyrgjødsel (inkludert brukt sengetøy), avløp, samlet opp separat og behandlet utenfor stedet

020107 CER-skogbruksavfall

020108 * CER agrokjemisk avfall som inneholder farlige stoffer

020109 EWC landbrukskjemisk avfall annet enn det som hører under 02 01 08

020110 CER metallavfall

020199 CER-avfall ikke annet spesifisert

020200 CER-avfall fra tilberedning og bearbeiding av kjøtt, fisk og andre matvarer av animalsk opprinnelse

020201 CER-slam fra vaske- og renseoperasjoner

020202 CER-avfall av animalsk vev

020203 CER-avfall uegnet for forbruk eller behandling

020204 CER-slam fra avløpsbehandling på stedet

020299 CER-avfall ikke annet spesifisert

020300 CER-avfall fra tilberedning og behandling av frukt, grønnsaker, frokostblandinger, spiselige oljer, kakao, kaffe, te og tobakk; av produksjon av hermetikk; produksjon av gjær og gjærekstrakt, fremstilling og gjæring av melasse

020301 CER-slam produsert ved vask, rengjøring, peeling, sentrifugering og separering av komponenter

020302 CER-avfall relatert til bruk av konserveringsmidler

020303 CER-avfall produsert ved utvinning av løsemidler

020304 CER-avfall uegnet for forbruk eller behandling

CER-KODE FOR AVSLAG OG BESKRIVELSE

020305 CER-slam fra avløpsbehandling på stedet

020399 CER-avfall ikke annet spesifisert

020400 CER-avfall fra sukkerraffinering

020401 CER restsmuss fra beterensing og vaskeoperasjoner

020402 CER utenfor spesifikasjonen kalsiumkarbonat

020403 CER-slam fra avløpsbehandling på stedet

020499 CER-avfall ikke annet spesifisert

020500 CER-avfall fra meieriindustrien

020501 CER-avfall uegnet for forbruk eller behandling

020502 CER-slam fra avløpsbehandling på stedet

020599 CER-avfall ikke annet spesifisert

020600 CER-avfall fra konfekt- og bakeriindustrien

020601 CER-avfall uegnet for forbruk eller behandling

020602 CER-avfall relatert til bruk av konserveringsmidler

020603 CER-slam fra avløpsbehandling på stedet

020699 CER-avfall ikke annet spesifisert

020700 CER-avfall fra produksjon av alkoholholdige og ikke-alkoholholdige drikker (unntatt kaffe, te og kakao)

020701 CER-avfall produsert ved vask, rensing og maling av råstoffet

020702 CER-avfall fra destillasjon av alkoholholdige drikker

020703 CER-avfall produsert ved kjemisk behandling

020704 CER-avfall uegnet for forbruk eller behandling

020705 CER-slam fra avløpsbehandling på stedet

020799 CER-avfall ikke annet spesifisert

030000 CER-AVFALL FRA TREBEHANDLING OG PRODUKSJON AV PANELER, MØBLER, MASSE, PAPIR OG PAPP

030100 CER-avfall fra treforedling og produksjon av paneler og møbler

030101 CER avfall bark og kork

030104 * EWC-sagflis, spon, borekaks, tre, sponplater og finer som inneholder farlige stoffer 030105 sagflis, spon, borekaks, tre, sponplater og finer bortsett fra de som er nevnt i 03 01 04

030199 CER-avfall ikke annet spesifisert

030200 CER-avfall fra trekonserveringsbehandlinger

CER-KODE FOR AVSLAG OG BESKRIVELSE

030201 * CER-produkter for konservativ behandling av tre som inneholder ikke-halogenerte organiske forbindelser

030202 * CER-produkter for konservering av tre som inneholder klorerte organiske forbindelser

030203 * CER-produkter for konservativ behandling av tre som inneholder organometalliske forbindelser

030204 * CER-produkter for konservering av tre som inneholder uorganiske forbindelser

030205 * CER andre produkter for konservering av tre som inneholder farlige stoffer

030299 CER-produkter for trebeskyttelsesbehandlinger som ikke er spesifisert på annen måte

030300 CER-avfall fra produksjon og prosessering av tremasse, papir og papp 030301 bark og treavfall

030302 CER gjenvinningsslam fra maserasjonsbad (grønnlut)

030305 CER-slam fra avsvertingsprosesser i papirgjenvinning

030307 CER-avfall fra mekanisk separering ved produksjon av masse fra papir- og pappavfall

030308 CER-avfall fra sortering av papir og papp til gjenvinning

030309 CER avfallsslam som inneholder kalsiumkarbonat

030310 CER avfallsfibre og slam som inneholder fibre, fyllstoffer og beleggprodukter generert av mekaniske separasjonsprosesser

030311 CER-slam fra avløpsbehandling på stedet enn det som er nevnt i 03 03 10

030399 CER-avfall ikke annet spesifisert

040000 CER-AVFALL FRA BEHANDLING AV SKINN OG PELS, SAMT TEKSTILINDUSTRIEN

040100 CER-avfall fra lær- og pelsbehandling

040101 CER-kjøtt og kalkfragmenter

040102 CER kalking avfall

040103 * CER brukte avfettingsbad som inneholder løsemidler uten væskefase

040104 CER-bruningsvæske som inneholder krom

040105 CER-bruningsvæske som ikke inneholder krom

040106 CER-slam, spesielt produsert ved avløpsbehandling på stedet, som inneholder krom

040107 CER-slam, spesielt produsert ved avløpsbehandling på stedet, som ikke inneholder krom

040108 CER-garvet lær (rester, avfall, borekaks, poleringspulver) som inneholder krom

040109 CER-avfall fra emballasje- og etterbehandlingsoperasjoner

040199 CER-avfall ikke annet spesifisert

040200 CER-avfall fra tekstilindustrien

040209 CER-avfall fra komposittmaterialer (impregnerte fibre, elastomerer, plastomerer)

040210 CER organisk materiale fra naturlige produkter (f.eks. fett, voks)

040214 * CER-avfall fra etterbehandling som inneholder organiske løsemidler

040215 CER etterbehandlingsavfall annet enn det som er nevnt i 04 02 14

040216 * CER fargestoffer og pigmenter som inneholder farlige stoffer

040217 CER fargestoffer og pigmenter andre enn de som er nevnt i 04 02 16

040219 * CER-slam fra avløpsbehandling på stedet som inneholder farlige stoffer

040220 CER-slam fra avløpsbehandling på stedet enn det som er nevnt i 04 02 19

040221 CER-avfall fra rå tekstilfiber

040222 CER-avfall fra bearbeidede tekstilfibre

040299 CER-avfall ikke annet spesifisert

050000 CER-AVFALL FRA PETROLEUMSRAFINERING, RENSING AV NATURGASS OG PYROLYTISK BEHANDLING AV KUL

050100 CER-avfall fra petroleumsraffinering

050102 * CER-slam fra avsaltingsprosesser 050103 * slam avsatt på bunnen av tankene

050104 * CER-syreslam produsert ved alkyleringsprosesser

050105 * CER oljelekkasjer

050106 * CER oljeholdig slam produsert ved vedlikehold av anlegg og utstyr

050107 * CER sure tjærer

050108 * EWC andre tjærer

050109 * CER-slam fra avløpsbehandling på stedet som inneholder farlige stoffer

050110 CER-slam fra avløpsbehandling på stedet enn det som er nevnt i 05 01 09

050111 * CER-avfall fra rensing av drivstoff med baser

050112 * CER-syreholdige oljer

050113 CER restslam fra kjelefødevann

050114 CER-avfall produsert av kjøletårn

050115 * CER brukte leirefiltre

050116 CER svovelholdig avfall fra petroleumsavsvovling

050117 CER bitumen

050199 CER-avfall ikke annet spesifisert

050600 CER-avfall produsert ved pyrolytisk behandling av kull

050601 * CER sure tjærer

050603 * EWC andre tjærer

050604 CER-avfall produsert av kjøletårn

050699 CER-avfall ikke annet spesifisert

050700 CER-avfall produsert ved rensing og transport av naturgass

050701 * EAL-avfall som inneholder kvikksølv

050702 CER-avfall som inneholder svovel

050799 CER-avfall ikke annet spesifisert

060000 CER AVFALL FRA UORGANISK KJEMISKE PROSESSER

060100 CER-avfall fra produksjon, formulering, tilførsel og bruk av syrer

060101 * CER svovelsyre og svovelsyre

060102 * CER saltsyre

060103 * CER flussyre

060104 * CER fosforsyre og fosforsyre

060105 * CER salpetersyre og salpetersyre

060106 * CER andre syrer 060199 avfall som ikke er spesifisert på annen måte

060200 CER-avfall fra produksjon, formulering, levering og bruk av baser

060201 * CER kalsiumhydroksid

060203 * CER ammoniumhydroksid

060204 * CER natrium- og kaliumhydroksid

060205 * EWC andre baser 060299 avfall som ikke er spesifisert på annen måte

060300 CER-avfall fra MFSU av salter, deres løsninger og metalloksider

060311 * CER-salter og løsninger derav, inneholdende cyanider

060313 * CER-salter og løsninger derav, som inneholder tungmetaller

060314 CER-salter og deres løsninger, andre enn de som er nevnt i 06 03 11 og 06 03 13

060315 * CER metalloksider som inneholder tungmetaller

060316 CER metalloksider andre enn de som er nevnt i 06 03 15

060399 CER-avfall ikke annet spesifisert

060400 CER metallholdig avfall annet enn det som er nevnt i 06 03

060403 * CER-avfall som inneholder arsen

060404 * EAL-avfall som inneholder kvikksølv

060405 * CER-avfall som inneholder andre tungmetaller

060499 CER-avfall ikke annet spesifisert

060500 CER-slam fra avløpsbehandling på stedet

060502 * CER-slam fra avløpsbehandling på stedet som inneholder farlige stoffer

060503 CER-slam fra avløpsbehandling på stedet enn det som er nevnt i 06 05 02

060600 CER-avfall fra produksjon, formulering, levering og bruk av kjemikalier som inneholder svovel, svovelkjemiske prosesser og avsvovlingsprosesser

060602 * CER-avfall som inneholder farlige sulfider

060603 EAL-avfall som inneholder andre sulfider enn nevnt i 06 06 02

060699 CER-avfall ikke annet spesifisert

060700 CER-avfall fra produksjon, formulering, forsyning og bruk av halogenprodukter og halogenkjemiske prosesser

060701 * CER-avfall fra elektrolytiske prosesser som inneholder asbest

060702 * EWC aktivert kull fra klorproduksjon

060703 * CER bariumsulfatslam som inneholder kvikksølv

060704 * CER-løsninger og syrer, f.eks. kontaktsyre

060799 CER-avfall ikke annet spesifisert

060800 CER-avfall fra produksjon, formulering, forsyning og bruk av silisium og dets derivater

060802 * CER-avfall som inneholder farlig klorsilan

060899 CER-avfall ikke annet spesifisert

060900 CER-avfall fra MFSU av fosforprodukter og kjemiske prosesser av fosfor

060902 CER fosforslagg

060903 * CER kalsiumbasert reaksjonsavfall som inneholder eller er forurenset med farlige stoffer

060904 CER kalsiumbasert reaksjonsavfall annet enn det nevnt i 06 09 03

060999 CER-avfall ikke annet spesifisert

061000 CER-avfall fra MFSU av nitrogenholdige kjemikalier, nitrogenkjemiske prosesser og gjødselproduksjon

061002 * EAL-avfall som inneholder farlige stoffer

061099 CER-avfall ikke annet spesifisert

061100 CER-avfall fra produksjon av uorganiske og ugjennomsiktiggjørende pigmenter

061101 CER-avfall fra kalsiumbaserte reaksjoner i produksjon av titandioksid

061199 CER-avfall ikke annet spesifisert

061300 CER-avfall fra uorganiske kjemiske prosesser som ikke er spesifisert på annen måte

061301 * EWC plantevernmidler, trebeskyttelsesmidler og andre uorganiske biocider

061302 * EWC aktivert karbon brukt (unntatt 06 07 02)

061303 CER kjønrøk

061304 * CER-avfall fra asbestbehandling

061305 * CER sot

061399 CER-avfall ikke annet spesifisert

070000 AVFALL FRA ORGANISK KJEMISKE PROSESSER

070100 CER-avfall fra produksjon, formulering, levering og bruk av grunnleggende organiske kjemikalier

070101 * CER vandige vaskeløsninger og moderlut

070103 * CER halogenerte organiske løsningsmidler, vaskeløsninger og moderlut

070104 * CER andre organiske løsemidler, vaskevæsker og moderluter

070107 * CER halogenert destillasjonsbunn og reaksjonsrester

070108 * CER andre destillasjonsbunner og reaksjonsrester

070109 * CER halogenerte filterkaker og brukte absorbenter

070110 * CER andre filterkaker og brukte absorbenter

070111 * CER-slam fra avløpsbehandling på stedet som inneholder farlige stoffer

070112 CER-slam fra avløpsbehandling på stedet enn det som er nevnt i 07 01 11

070199 CER-avfall ikke annet spesifisert

070200 CER-avfall fra MFSU av plast, syntetisk gummi og kunstige fibre

070201 * CER vandige vaskeløsninger og moderlut

070203 * CER halogenerte organiske løsningsmidler, vaskeløsninger og moderlut

070204 * CER andre organiske løsemidler, vaskevæsker og moderluter

070207 * CER halogenert destillasjonsbunn og reaksjonsrester

070208 * CER andre destillasjonsbunner og reaksjonsrester

070209 * CER halogenerte filterkaker og brukte absorbenter

070210 * CER andre filterkaker og brukte absorbenter

070211 * CER-slam fra avløpsbehandling på stedet som inneholder farlige stoffer

070212 CER-slam fra avløpsbehandling på stedet enn det som er nevnt i 07 02 11

070213 CER plastavfall

070214 * CER-avfall fra tilsetningsstoffer som inneholder farlige stoffer

070215 CER-avfall fra andre tilsetningsstoffer enn nevnt i 07 02 14

070216 * CER-avfall som inneholder farlig silikon

070217 EWC silikonholdig avfall annet enn det nevnt i 07 02 16

070299 CER-avfall ikke annet spesifisert

070300 CER-avfall fra MFSU av organiske fargestoffer og pigmenter (unntatt 06 11)

070301 * CER vandige vaskeløsninger og moderlut

070303 * CER halogenerte organiske løsningsmidler, vaskeløsninger og moderlut

070304 * CER andre organiske løsemidler, vaskevæsker og moderluter

070307 * CER halogenert destillasjonsbunn og reaksjonsrester

070308 * CER andre destillasjonsbunner og reaksjonsrester

070309 * CER halogenerte filterkaker og brukte absorbenter

070310 * CER andre filterkaker og brukte absorbenter

070311 * CER-slam fra avløpsbehandling på stedet som inneholder farlige stoffer

070312 CER-slam fra avløpsbehandling på stedet enn det som er nevnt i 07 03 11

070399 CER-avfall ikke annet spesifisert

070400 CER-avfall fra produksjon, formulering, levering og bruk av plantevernmidler (unntatt 02 01 08 og 02 01 09), trebeskyttelsesmidler (unntatt 03 02) og andre organiske biocider

070401 * CER vandige vaskeløsninger og moderlut

070403 * CER halogenerte organiske løsningsmidler, vaskeløsninger og moderlut

070404 * CER andre organiske løsemidler, vaskevæsker og moderluter

070407 * CER halogenert destillasjonsbunn og reaksjonsrester

070408 * CER andre destillasjonsbunner og reaksjonsrester

070409 * CER halogenerte filterkaker og brukte absorbenter

070410 * CER andre filterkaker og brukte absorbenter

070411 * CER-slam fra avløpsbehandling på stedet som inneholder farlige stoffer

070412 CER angi fra annen avløpsbehandling på stedet enn de som er nevnt i 07 04 11

070413 * CER fast avfall som inneholder farlige stoffer

070499 CER-avfall ikke annet spesifisert

070500 CER-avfall fra produksjon, formulering, forsyning og bruk av farmasøytiske produkter

070501 * CER vandige vaskeløsninger og moderlut

070503 * CER halogenerte organiske løsningsmidler, vaskeløsninger og moderlut

070504 * CER andre organiske løsemidler, vaskevæsker og moderluter

070507 * CER halogenert destillasjonsbunn og reaksjonsrester

070508 * CER andre destillasjonsbunner og reaksjonsrester

070509 * CER halogenerte filterkaker og brukte absorbenter

070510 * CER andre filterkaker og brukte absorbenter

070511 * CER-slam fra avløpsbehandling på stedet som inneholder farlige stoffer

070512 CER-slam fra avløpsbehandling på stedet enn det som er nevnt i 07 05 11

070513 * CER fast avfall som inneholder farlige stoffer

070514 CER fast avfall annet enn det som er nevnt i 07 05 13

070599 CER-avfall ikke annet spesifisert

070600 CER-avfall fra produksjon, formulering, tilførsel og bruk av fett, smøremidler, såper, vaskemidler, desinfeksjonsmidler og kosmetikk

070601 * CER vandige vaskeløsninger og moderlut

070603 * CER halogenerte organiske løsningsmidler, vaskeløsninger og moderlut

070604 * CER andre organiske løsemidler, vaskevæsker og moderluter

070607 * CER halogenert destillasjonsbunn og reaksjonsrester

070608 * CER andre destillasjonsbunner og reaksjonsrester

070609 * CER halogenerte filterkaker og brukte absorbenter

070610 * CER andre filterkaker og brukte absorbenter

070611 * CER-slam fra avløpsbehandling på stedet som inneholder farlige stoffer

070612 CER-slam fra avløpsbehandling på stedet enn det som er nevnt i 07 06 11

070699 CER-avfall ikke annet spesifisert

070700 CER-avfall fra MFSU av finkjemikalier og kjemikalier som ikke er spesifisert på annen måte

070701 * CER vandige vaskeløsninger og moderlut

070703 * CER halogenerte organiske løsningsmidler, vaskeløsninger og moderlut

070704 * CER andre organiske løsemidler, vaskevæsker og moderluter

070707 * CER halogenert destillasjonsbunn og reaksjonsrester

070708 * CER andre destillasjonsbunner og reaksjonsrester

070709 * CER halogenerte filterkaker og brukte absorbenter

070710 * CER andre filterkaker og brukte absorbenter

070711 * CER-slam fra avløpsbehandling på stedet som inneholder farlige stoffer

070712 CER-slam fra avløpsbehandling på stedet enn det som er nevnt i 07 07 11

070799 CER-avfall ikke annet spesifisert

080000 CER AVFALL FRA PRODUKSJON, FORMULERING, LEVERING OG BRUK AV BELEGG (MALING, LAKK OG GLASERT EMALER), LIM, TETNINGSMIDLER OG BLEKK TIL TRYKK

080100 CER-avfall fra produksjon, formulering, levering og bruk og fjerning av maling og lakk

080111 * CER-avfall av maling og lakk som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer

080112 CER avfall av maling og lakk annet enn det som er nevnt i 08 01 11

080113 * CER-slam fra maling og lakk som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer

080114 CER-slam fra annen maling og lakk enn nevnt i 08 01 13

080115 * CER-vannholdig slam som inneholder maling og lakk som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer

080116 CER-vannholdig slam som inneholder annen maling og lakk enn de som er nevnt i 08 01 15

080117 * CER-slam fra malings- og lakkfjerning som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer

080118 CER-slam fra malings- og lakkfjerning annet enn det som er nevnt i 08 01 17

080119 * CER vandige suspensjoner som inneholder maling og lakk som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer

080120 CER vandige suspensjoner som inneholder annen maling og lakk enn de som er nevnt i 08 01 19

080121 * CER-rester av maling eller malingsfjernere

080199 CER-avfall ikke annet spesifisert

080200 CER-avfall fra MFSU av andre belegg (inkludert keramiske materialer)

080201 CER avfallsstøv fra belegg

080202 CER vandig slam som inneholder keramiske materialer

080203 CER vandige suspensjoner som inneholder keramiske materialer

080299 CER-avfall ikke annet spesifisert

080300 CER-avfall fra produksjon, formulering, levering og bruk av trykkfarger

080307 CER vandig slam som inneholder blekk

080308 CER vandig flytende avfall som inneholder blekk

080312 * CER blekkavfall som inneholder farlige stoffer

080313 CER avfallsblekk annet enn det som er nevnt i 08 03 12

080314 * CER-blekkslam som inneholder farlige stoffer

080315 CER-blekkslam annet enn det som er nevnt i 08 03 14

080316 * CER-rester av kjemiske løsninger for etsing

080317 * CER-avfallsutskriftstoner som inneholder farlige stoffer

080318 CER avfallstrykktoner annet enn det som er nevnt i 08 03 17

080319 * CER disperse oljer

080399 CER-avfall ikke annet spesifisert

080400 CER-avfall fra produksjon, formulering, levering og bruk av lim og tetningsmidler (inkludert vanntettingsprodukter)

080409 * CER-avfallslim og tetningsmidler som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer

080410 CER avfallslim og tetningsmidler annet enn det som er nevnt i 08 04 09

080411 * CER lim- og tetningsslam som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer

080412 CER lim- og tetningsslam annet enn det som er nevnt i 08 04 11

080413 * CER-vannholdig slam som inneholder lim og tetningsmidler som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer

080414 CER-vannholdig slam som inneholder andre lim og tetningsmidler enn de som er nevnt i 08 04 13

080415 * CER vannholdig flytende avfall som inneholder lim og tetningsmidler som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer

080416 CER vannholdig flytende avfall som inneholder andre lim og tetningsmidler enn de som er nevnt i 08 04 15

080417 * CER harpiksolje

080499 CER-avfall ikke annet spesifisert

080500 CER-avfall som ikke annet er spesifisert i 08

080501 * CER avfall isocyanater

090000 CER AVFALL FRA FOTOINDUSTRIEN

090100 CER-avfall fra fotoindustrien

090101 * CER vannbaserte utvikler- og aktiveringsløsninger

090102 * CER vannbaserte offsetplatefremkallerløsninger

090103 * CER løsemiddelbaserte utviklingsløsninger

090104 * CER fikseringsløsninger

090105 * CER vaskeløsninger og fikseringsstoppløsninger

090106 * CER-avfall som inneholder sølv fra behandling på stedet av fotografisk avfall

090107 CER fotografisk film og papir som inneholder sølv eller sølvforbindelser

090108 CER fotografisk film og papir, fri for sølv eller sølvforbindelser

090110 CER engangskameraer uten batterier

090111 * CER-engangskameraer som inneholder batterier inkludert i 16 06 01, 16 06 02 eller 16 06 03

090112 CER engangskameraer andre enn de som er nevnt i 09 01 11

090113 * EAL-vannholdig flytende avfall fra gjenvinning på stedet av sølv annet enn det som er nevnt i 09 01 06

090199 CER-avfall ikke annet spesifisert

100000 XNUMX CER AVFALL PRODUSERT VED TERMISKE PROSESSER

100100 CER-avfall produsert av termiske kraftverk og andre termiske anlegg (unntatt 19)

100101 CER bunnaske, slagg og kjelestøv (unntatt kjelestøv nevnt i 10 01 04)

100102 CER kullflyveaske

100103 CER flyveaske fra torv og ubehandlet tre

100104 * CER lett aske fra fyringsolje og kjelestøv

100105 CER fast avfall produsert ved kalsiumbaserte reaksjoner i røykgassavsvovlingsprosesser

100107 CER gjørmete avfall produsert ved kalsiumbaserte reaksjoner i røykgassavsvovlingsprosesser

100109 * CER svovelsyre

100113 * CER-flyveaske fra emulgerte hydrokarboner brukt som drivstoff

100114 * CER bunnaske, slagg og kjelestøv fra samforbrenning som inneholder farlige stoffer

100115 CER bunnaske, slagg og kjelestøv fra samforbrenning annet enn nevnt i 10 01 14

100116 * CER-flyveaske fra samforbrenning som inneholder farlige stoffer

100117 CER flyveaske fra samforbrenning annen enn de som er nevnt i 10 01 16

100118 * CER-avfall fra røykgassrensing som inneholder farlige stoffer

100119 CER-avfall fra røykgassrensing annet enn det som er nevnt i 10 01 05, 10 01 07 og 10 01 18

100120 * CER-slam fra avløpsbehandling på stedet som inneholder farlige stoffer

100121 CER-slam fra avløpsbehandling på stedet enn det som er nevnt i 10 01 20

100122 * CER-vannholdig slam fra kjelerenseoperasjoner som inneholder farlige stoffer

100123 CER-vannholdig slam fra kjelerengjøring annet enn det som er nevnt i 10 01 22

100124 CER-sand av fluidiserte sjiktreaktorer

100125 CER-avfall fra lagring og klargjøring av drivstoff fra kullfyrte termoelektriske kraftverk

100126 CER-avfall produsert ved behandling av kjølevann

100199 CER-avfall ikke annet spesifisert

100200 CER avfall fra jern- og stålindustrien

100201 CER-avfall fra slaggbehandling

100202 CER ubehandlet slagg

100207 * CER fast avfall fra røykgassbehandling som inneholder farlige stoffer

100208 CER-avfall fra røykgassbehandling annet enn det som er nevnt i 10 02 07

100210 CER rullende flak

100211 * EAL-avfall fra kjølevannsbehandling, som inneholder oljer

100212 EAL-avfall fra kjølevannsbehandling annet enn nevnt i 10 02 11

100213 * CER-slam og filterkaker fra røykgassbehandling som inneholder farlige stoffer

100214 CER-slam og filterkaker fra andre gassbehandlinger enn de som er nevnt i 10 02 13

100215 CER annet slam og filterkaker

100299 CER-avfall ikke annet spesifisert

100300 CER-avfall fra termisk aluminiummetallurgi

100302 CER-fragmenter av anoder

100304 * EAL-slagg fra primærproduksjon

100305 CER aluminaavfall

100308 * CER saltholdig slagg fra sekundærproduksjon

100309 * EAL-svart slagg fra sekundærproduksjon

100315 * CER-skum som er brannfarlig eller som avgir, ved kontakt med vann, brennbare gasser i farlige mengder

100316 CER-skimming andre enn de som er nevnt i 10 03 15

100317 * EAL-tjæreholdig avfall fra anodeproduksjon

100318 CER karbonholdig avfall fra anodeproduksjon annet enn det som er nevnt i 10 03 17

100319 * CER røykgassstøv som inneholder farlige stoffer

100320 CER røykgassstøv annet enn det som er nevnt i 10 03 19

100321 * EWC annet pulver og partikler (inkludert fra kulemøller) som inneholder farlige stoffer

100322 CER andre pulvere og partikler (herunder fra kulemøller) andre enn de som er nevnt i 10 03 21

100323 * CER fast avfall fra røykgassbehandling som inneholder farlige stoffer

100324 CER-avfall fra røykgassbehandling annet enn det som er nevnt i 10 03 23

100325 * CER-slam og filterkaker fra røykgassbehandling som inneholder farlige stoffer

100326 CER-slam og filterkaker fra andre gassbehandlinger enn de som er nevnt i 10 03 25

100327 * EAL-avfall fra kjølevannsbehandling som inneholder olje

100328 EAL-avfall fra kjølevannsbehandling annet enn nevnt i 10 03 27

100329 * CER-avfall fra behandling av saltvann og svart slagg som inneholder farlige stoffer

100330 CER-avfall fra behandling av saltvann og svart slagg annet enn det som er nevnt i 10 03 29

100399 CER-avfall ikke annet spesifisert

100400 CER-avfall fra termisk blymetallurgi

100401 * CER-slagg fra primær- og sekundærproduksjon

100402 * CER-urenheter og skimmings fra primær- og sekundærproduksjon

100403 * CER kalsiumarsenat

100404 * CER røykgassstøv

100405 * CER andre pulvere og partikler

100406 * CER fast avfall fra røykgassbehandling

100407 * CER-slam og filterkaker fra røykgassbehandling

100409 * EAL-avfall fra kjølevannsbehandling som inneholder olje

100410 EAL-avfall fra kjølevannsbehandling annet enn nevnt i 10 04 09

100499 CER-avfall ikke annet spesifisert

100500 CER-avfall fra termisk sinkmetallurgi

100501 CER slagg fra primær og sekundær produksjon

100503 * CER røykgassstøv

100504 CER andre pulvere og partikler

100505 * CER fast avfall fra røykgassbehandling

100506 * CER-slam og filterkaker fra røykgassbehandling

100508 * EAL-avfall fra kjølevannsbehandling som inneholder olje

100509 EAL-avfall fra kjølevannsbehandling annet enn nevnt i 10 05 08

100510 * CER slagg og skimming som er brannfarlig eller avgir, ved kontakt med vann, brennbare gasser i farlige mengder

100511 CER slagg og skimming annet enn det som er nevnt i 10 05 10

100599 CER-avfall ikke annet spesifisert

100600 CER-avfall fra termisk kobbermetallurgi

100601 CER slagg fra primær og sekundær produksjon

100602 CER urenheter og skimmings fra primær og sekundær produksjon

100603 * CER røykgassstøv

100604 CER andre pulvere og partikler

100606 * CER fast avfall fra røykgassbehandling

100607 * CER-slam og filterkaker fra røykgassbehandling

100609 * EAL-avfall fra kjølevannsbehandling som inneholder olje

100610 EAL-avfall fra kjølevannsbehandling annet enn nevnt i 10 06 09

100699 CER-avfall ikke annet spesifisert

100700 CER-avfall fra sølv, gull og platina termisk metallurgi 100701 slagg fra primær og sekundær produksjon

100702 CER urenheter og skimmings fra primær og sekundær produksjon

100703 CER fast avfall produsert ved behandling av røyk

100704 CER andre pulvere og partikler

100705 CER-slam og filterrester produsert ved behandling av røyk

100707 * EAL-avfall fra kjølevannsbehandling som inneholder olje

100708 EAL-avfall fra kjølevannsbehandling annet enn nevnt i 10 07 07

100799 CER-avfall ikke annet spesifisert

100800 CER-avfall fra termisk metallurgi av andre ikke-jernholdige mineraler

100804 CER støv og partikler

100808 * CER saltslagger fra primær- og sekundærproduksjon

100809 CER annet slagg

100810 * CER urenheter og skimmings som er brennbare eller avgir, ved kontakt med vann, brennbare gasser i farlige mengder

100811 CER urenheter og skimming andre enn de som er nevnt i 10 08 10

100812 * CER-avfall som inneholder tjære fra produksjon av anoder

100813 CER karbonholdig avfall fra anodeproduksjon annet enn det som er nevnt i 10 08 12

100814 CER-fragmenter av anoder

100815 * CER røykgassstøv som inneholder farlige stoffer

100816 CER røykgassstøv annet enn det som er nevnt i 10 08 15

100817 * CER-slam og filterkaker fra røykgassbehandling som inneholder farlige stoffer

100818 CER-slam og filterkaker fra andre gassbehandlinger enn de som er nevnt i 10 08 17

100819 * EAL-avfall fra kjølevannsbehandling som inneholder olje

100820 EAL-avfall fra kjølevannsbehandling annet enn nevnt i 10 08 19

100899 CER-avfall ikke annet spesifisert

100900 CER-avfall fra smelting av jernholdige materialer

100903 CER smeltende slagg

100905 * CER ubrukte støpeformer og -kjerner som inneholder farlige stoffer

100906 CER ubrukte støpeformer og -kjerner andre enn de som er nevnt i 10 09 05

100907 * CER brukte støpeformer og kjerner som inneholder farlige stoffer

100908 CER brukte andre støpeformer og -kjerner enn de som er nevnt i 10 09 07

100909 * CER røykgassstøv som inneholder farlige stoffer

100910 CER røykgassstøv annet enn nevnt i 10 09 09

100911 * EWC andre partikler som inneholder farlige stoffer

100912 CER andre partikler enn de som er nevnt i 10 09 11

100913 * CER-avfallsbindemidler som inneholder farlige stoffer

100914 CER avfallsbindemidler annet enn de som er nevnt i 10 09 13

100915 * CER avfall sprekkdetektorprodukter som inneholder farlige stoffer

100916 CER-avfall av andre sprekkdetektorprodukter enn de som er nevnt i 10 09 15

100999 CER-avfall ikke annet spesifisert

101000 CER avfall fra støping av ikke-jernholdige materialer

101003 CER smeltende slagg

101005 * CER ubrukte støpeformer og -kjerner som inneholder farlige stoffer

101006 CER ubrukte støpeformer og -kjerner andre enn de som er nevnt i 10 10 05

101007 * CER brukte støpeformer og kjerner som inneholder farlige stoffer

101008 CER brukte andre støpeformer og -kjerner enn de som er nevnt i 10 10 07

101009 * CER røykgassstøv som inneholder farlige stoffer

101010 CER røykgassstøv annet enn det som er nevnt i 10 10 09

101011 * EWC andre partikler som inneholder farlige stoffer

101012 CER andre partikler enn de som er nevnt i 10 10 11

101013 * CER-avfallsbindemidler som inneholder farlige stoffer

101014 CER avfallsbindemidler annet enn de som er nevnt i 10 10 13

101015 * CER avfall sprekkdetektorprodukter som inneholder farlige stoffer

101016 CER-avfall av andre sprekkdetektorprodukter enn de som er nevnt i 10 10 15

101099 CER-avfall ikke annet spesifisert

101100 CER-avfall fra produksjon av glass og glassprodukter

101103 CER avfall glassbaserte fibermaterialer

101105 CER støv og partikler

101109 * CER-avfallsblanding som ikke er varmebehandlet, inneholder farlige stoffer

101110 CER-avfallsblanding som ikke er varmebehandlet, annet enn de som er nevnt i 10 11 09

101111 * EAL-avfallsglass i partikkelform og glasspulver som inneholder tungmetaller (f.eks. fra katodestrålerør)

101112 EAL-glassavfall annet enn det som er nevnt i 10 11 11

101113 * CER glasspolering og slipeslam som inneholder farlige stoffer

101114 CER glasspolerings- og slipeslam annet enn det som er nevnt i 10 11 13

101115 * CER fast avfall fra røykgassbehandling som inneholder farlige stoffer

101116 CER-avfall fra røykgassbehandling annet enn det som er nevnt i 10 11 15

101117 * CER-slam og filterkaker fra røykgassbehandling som inneholder farlige stoffer

101118 CER-slam og filterkaker fra andre gassbehandlinger enn de som er nevnt i 10 11 17

101119 * EAL-fast avfall fra avløpsbehandling på stedet som inneholder farlige stoffer

101120 CER fast avfall fra avløpsbehandling på stedet annet enn det som er nevnt i 10 11 19

101199 CER-avfall ikke annet spesifisert

101200 CER-avfall fra produksjon av keramiske produkter, murstein, fliser og byggematerialer

101201 CER-avfall fra forbindelser som ikke har blitt varmebehandlet

101203 CER støv og partikler

101205 CER-slam og filterrester produsert ved behandling av røyk

101206 CER avfallsformer

101208 CER-avfall av keramikk, murstein, fliser og byggematerialer (utsatt for varmebehandling)

101209 * CER fast avfall fra røykgassbehandling som inneholder farlige stoffer

101210 CER fast avfall fra røykgassbehandling annet enn det som er nevnt i 10 12 09

101211 * CER-avfall fra emaljeringsoperasjoner, som inneholder tungmetaller

101212 CER-avfall fra andre glassoperasjoner enn de som er nevnt i post 10 12 11

101213 CER-slam fra avløpsbehandling på stedet

101299 CER-avfall ikke annet spesifisert

101300 CER-avfall fra produksjon av sement, kalk og gips og produkter laget av disse materialene

101301 CER-avfall fra forbindelser som ikke har blitt varmebehandlet

101304 CER-avfall fra kalsinering og hydrering av kalk

101306 CER-støv og partikler (unntatt de av artikkel 10 13 12 og 10 13 13)

101307 CER-slam og filterrester produsert ved behandling av røyk

101309 * CER-avfall fra produksjon av asbestsement, som inneholder asbest

101310 CER-avfall fra asbestsementproduksjon annet enn det som er nevnt i 10 13 09

101311 CER-avfall fra produksjon av sementbaserte komposittmaterialer annet enn det som er nevnt i 10 13 09 og 10 13 10

101312 * CER fast avfall fra røykgassbehandling som inneholder farlige stoffer

101313 CER fast avfall fra røykgassbehandling annet enn det som er nevnt i 10 13 12

101314 CER-avfall og sementslam

101399 CER-avfall ikke annet spesifisert

101400 CER-avfall produsert av krematorieovner

101401 * CER-avfall fra røykgassrensing som inneholder kvikksølv

110000 CER-AVFALL FRA OVERFLATEKJEMISK BEHANDLING OG BELEGNING AV METALLER OG ANDRE MATERIALER; IKKE-JERN-HYDROMETALLURGI

110100 CER-avfall produsert ved behandling og belegging av metaller (f.eks. galvaniske prosesser, sinkplettering, beising, elektrolytisk rengjøring, fosfatering, alkalisk avfetting, anodisering)

110105 * CER beisingssyrer

110106 * CER-syrer ikke spesifisert på annen måte

110107 * CER beisingsbaser

110108 * CER fosfateringsslam

10109 * CER-slam og filterkaker som inneholder farlige stoffer

110110 CER-slam og filterkaker annet enn de som er nevnt i 11 01 09

110111 * CER vandige vaskeløsninger som inneholder farlige stoffer

110112 CER vandige vaskeløsninger andre enn de som er nevnt i 10 01 11

110113 * CER avfettingsavfall som inneholder farlige stoffer

110114 CER andre avfettingsavfall enn nevnt i 11 01 13

110115 * CER eluater og slam fra membransystemer og ionebyttersystemer som inneholder farlige stoffer

110116 * CER mettede eller brukte ionebytterharpikser

110198 * EWC annet avfall som inneholder farlige stoffer

110199 CER-avfall ikke annet spesifisert

110200 CER-avfall produsert ved hydrometallurgisk behandling av ikke-jernholdige metaller

110202 * CER-avfall fra sinkhydrometallurgi (inkludert jarositt, goetitt)

110203 CER-avfall fra produksjon av anoder for vandige elektrolytiske prosesser

110205 * CER-avfall fra hydrometallurgisk behandling av kobber som inneholder farlige stoffer

110206 CER-avfall fra hydrometallurgisk kobberbehandling annet enn det som hører under 11 02 05

110207 * EWC annet avfall som inneholder farlige stoffer

110299 CER-avfall ikke annet spesifisert

110300 CER fast avfall og slam produsert ved tempereringsprosesser

110301 * CER-avfall som inneholder cyanid

110302 * EWC annet avfall

110500 CER avfall produsert ved varmgalvaniseringsprosesser

110501 CER fast sink

110502 CER sinkaske

110503 * CER fast avfall fra røykgassbehandling

110504 * CER mørk utsolgt

110599 CER-avfall ikke annet spesifisert

120000 CER AVFALL FRA BEHANDLING OG FYSISK OG MEKANISK OVERFLATEBEHANDLING AV METALLER OG PLAST

120100 CER-avfall produsert ved fysisk og mekanisk overflatebehandling og behandling av metaller og plast

120101 CER-spon og spon av jernholdige materialer

120102 CER støv og partikler av jernholdige materialer

120103 CER-spon og spon av ikke-jernholdige materialer

120104 CER støv og partikler av ikke-jernholdige materialer

120105 CER-spon og spon av plastmaterialer

120106 * CER mineraloljer for maskin som inneholder halogener (unntatt emulsjoner og løsninger)

120107 * CER mineraloljer for maskin, halogenfri (unntatt emulsjoner og løsninger)

120108 * CER-emulsjoner og løsninger for maskiner, som inneholder halogener

120109 * CER-emulsjoner og løsninger for maskiner, halogenfri

120110 * CER syntetiske maskinoljer

120112 * CER-voks og brukt fett

120113 CER sveiseavfall

120114 * CER maskineringsslam som inneholder farlige stoffer

120115 CER maskineringsslam annet enn det som er nevnt i 12 01 14

120116 * CER avfall av slipemiddel som inneholder farlige stoffer

120117 CER avfall av slipemateriale annet enn det som er nevnt i 12 01 16

120118 * CER metallslam (slipe-, slipe- og lappslam) som inneholder olje 120119 * maskinoljer, lett biologisk nedbrytbare

120120 * CER brukt slipelegemer og slipematerialer som inneholder farlige stoffer

120121 CER brukte slipelegemer og slipematerialer andre enn de som er nevnt i 12 01 20

120199 CER-avfall ikke annet spesifisert

120300 CER-avfall fra vann- og dampavfettingsprosesser (unntatt 11)

120301 * - vandige vaskeløsninger

120302 * CER-avfall produsert ved dampavfettingsprosesser

130000 CER AVFALLOLJE OG AVFALL FRA FLYTENDE BRENSEL (unntatt spiselige oljer og oljer nevnt i kapittel 05, 12 og 19)

130100 CER avfall av oljer for hydrauliske kretser

130101 * CER hydraulikkoljer som inneholder PCB (1)

130104 * CER klorerte emulsjoner 130105 * ikke-klorerte emulsjoner

130109 * CER mineraloljer for hydrauliske systemer, klorerte

130110 * CER mineraloljer for hydrauliske systemer, ikke-klorerte

130111 * CER syntetiske oljer for hydrauliske systemer

130112 * CER lett biologisk nedbrytbare hydrauliske kretsoljer

130113 * CER andre oljer for hydrauliske systemer

130200 CER spillmotorolje, girolje og smøreoljer

130204 * CER avfall mineralsk klorerte motor-, gir- og smøreoljer

130205 * CER mineralbaserte ikke-klorerte motor-, gir- og smøreoljer

130206 * CER avfall syntetisk motor, gir og smøreolje

130207 * CER lett biologisk nedbrytbar motor-, gir- og smøreolje

130208 * CER andre motor-, gir- og smøreoljer

130300 CER avfallsisolerende og varmeledende oljer

130301 * CER isolerende og varmeledende oljer som inneholder PCB

130306 * CER klorerte mineralske isolasjons- og varmeoverføringsoljer andre enn de som er nevnt i 13 03 01

130307 * CER ikke-klorerte isolerende og varmeledende mineraloljer

130308 * CER syntetiske isolerende og varmeledende oljer

130309 * CER-isolerende og varmeledende oljer, lett biologisk nedbrytbare

130310 * CER andre isolerende og varmeledende oljer

130400 CER lenseoljer

130401 * CER lenseoljer fra innlandsfart

130402 * CER lenseoljer fra bryggekloakk

130403 * CER andre lenseoljer fra navigasjon

130500 CER olje/vann separasjonsprodukter

130501 * CER fast avfall fra sandkamre og olje-/vannseparasjonsprodukter

130502 * CER-slam fra olje-/vannseparasjonsprodukter

130503 * CER-slam fra samlere

130506 * CER-oljer produsert ved olje/vann-separasjon

130507 * CER oljeholdig vann produsert ved separasjon av olje/vann

130508 * CER-blandinger av avfall fra gruskamre og olje-/vannutskillere

130700 CER flytende drivstoffavfall

130701 * CER fyringsolje og diesel

130702 * CER petroleum

130703 * EWC annet brensel (inkludert blandinger)

130800 CER spilloljer som ikke er spesifisert på annen måte

130801 * CER-slam og emulsjoner produsert ved avsaltingsprosesser

130802 * CER andre emulsjoner

130899 * EAL-avfall ikke spesifisert på annen måte

140000 CER AVFALL ORGANISKE LØSNINGSMIDLER, KJØLEMIDLER OG DRIVMIDLER (unntatt 07 og 08)

140600 CER organiske løsemidler, kjølemidler og avfallsskum/aerosoldrivmidler

140601 * CER klorfluorkarboner, HCFC, HFC

140602 * CER andre løsemidler og løsningsmiddelblandinger, halogenerte

140603 * CER andre løsemidler og løsemiddelblandinger

140604 * CER-slam eller fast avfall som inneholder halogenerte løsemidler

140605 * CER-slam eller fast avfall som inneholder andre løsemidler

150000 CER EMBALLASJEAVFALL, ABSORBENTMATERIALER, filler, FILTRERINGSMATERIALER OG VERNEKLÆR (IKKE ANNET SPESIFISERT)

150100 CER for emballasje (inkludert urbant emballasjeavfall gjenstand for separat innsamling)

150101 CER papir- og pappemballasje

150102 CER plastemballasje

150103 CER treemballasje

150104 CER metallemballasje

150105 CER-emballasje i komposittmaterialer

150106 CER emballasje med blandet materiale

150107 CER glassemballasje

150109 CER tekstilemballasje

150110 * CER-emballasje som inneholder rester av farlige stoffer eller er forurenset med slike stoffer

150111 * CER metallemballasje som inneholder farlige faste porøse matriser (f.eks. asbest), inkludert tomme trykkbeholdere

150200 CER-absorbenter, filtermaterialer, filler og verneklær

150202 * CER-absorbenter, filtermaterialer (inkludert oljefiltre som ikke er spesifisert på annen måte), filler og verneklær, forurenset med farlige stoffer

150203 CER-absorbenter, filtermaterialer, filler og verneklær andre enn de som er nevnt i 15 02 02

160000 CER AVFALL IKKE ANNET SPESIFISERT I LISTEN

160100 CER utrangerte kjøretøyer som tilhører ulike transportmåter (inkludert ikke-veigående mobile maskiner) og avfall fra demontering av utrangerte kjøretøy og kjøretøyvedlikehold (unntatt 13, 14, 16 06 og 16 08)

160103 CER utgåtte dekk

160104 * CER utrangerte kjøretøyer

160106 CER utrangerte kjøretøyer, som verken inneholder væsker eller andre farlige komponenter

160107 * CER oljefiltre

160108 * CER-komponenter som inneholder kvikksølv

160109 * CER-komponenter som inneholder PCB

160110 * CER eksplosive komponenter (for eksempel "kollisjonsputer")

160111 * CER bremseklosser som inneholder asbest

160112 CER bremseklosser andre enn de som er nevnt i 16 01 11

160113 * CER bremsevæsker

160114 * CER frostvæsker som inneholder farlige stoffer

160115 CER frostvæsker andre enn de som er nevnt i 16 01 14

160116 CER-tanker for flytende gass

160117 CER jernholdige metaller

160118 CER ikke-jernholdige metaller

160119 CER plast 160120 glass

160121 * EAL farlige komponenter andre enn de som er nevnt i 16 01 07 til 16 01 11, 16 01 13 og 16 01 14

160122 CER-komponenter ikke spesifisert på annen måte

160199 CER-avfall ikke annet spesifisert

160200 CER-avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr

160209 * CER-transformatorer og kondensatorer som inneholder PCB

160210 * CER kassert utstyr som inneholder eller er forurenset med andre PCB enn de som er nevnt i 16 02 09

160211 * CER kassert utstyr, som inneholder klorfluorkarboner, HCFCs, HFCs

160212 * CER kassert utstyr, som inneholder asbest i frie fibre

160213 * EAL-kassert utstyr som inneholder andre farlige komponenter (2) enn de som er nevnt i 16 02 09 og 16 02 12

160214 CER kassert utstyr, annet enn det som er nevnt i punkter fra 16 02 09 til 16 02 13

160215 * CER-farlige komponenter fjernet fra kassert utstyr

160216 CER-komponenter fjernet fra kassert utstyr, andre enn de som er nevnt i 16 02 15

160300 CER produkter utenfor spesifikasjonen og ubrukte produkter

160303 * CER uorganisk avfall som inneholder farlige stoffer

160304 CER uorganisk avfall annet enn det nevnt i 16 03 03

160305 * CER organisk avfall som inneholder farlige stoffer

160306 EWC organisk avfall annet enn nevnt i 16 03 05

160400 CER avfallssprengstoff

160401 * CER avfallsammunisjon

160402 * CER avfallsfyrverkeri

160403 * CER annet avfallssprengstoff

160500 CER gass i trykkbeholdere og avfallskjemikalier

160504 * CER-gasser i trykkbeholdere (inkludert haloner), som inneholder farlige stoffer

160505 CER-gasser i andre trykkbeholdere enn de som er nevnt i 16 05 04

160506 * EWC laboratoriekjemikalier som inneholder eller består av farlige stoffer, inkludert blandinger av laboratoriekjemikalier

160507 * CER-avfall uorganiske kjemiske stoffer som inneholder eller består av farlige stoffer

160508 * CER avfall organiske kjemikalier som inneholder eller består av farlige stoffer

160509 EAL-avfallskjemikalier enn de som er nevnt i 16 05 06, 16 05 07 og 16 05 08

160600 CER batterier og akkumulatorer

160601 * CER blybatterier

160602 * nikkel-kadmium-batterier

160603 * CER-batterier som inneholder kvikksølv

160604 CER alkaliske batterier (unntatt 16 06 03)

160605 andre batterier og akkumulatorer

160606 * CER-elektrolytter fra batterier og akkumulatorer, gjenstand for separat innsamling

160700 CER-avfall fra rengjøring av transport- og lagringstanker og fat (unntatt 05 og 13)

160708 * EAL-avfall som inneholder olje

160709 * EAL-avfall som inneholder andre farlige stoffer

160799 CER-avfall ikke annet spesifisert

160800 CER brukte katalysatorer

160801 CER brukte katalysatorer som inneholder gull, sølv, rhenium, rhodium, palladium, iridium eller platina (unntatt 16 08 07)

160802 * CER brukte katalysatorer som inneholder farlige overgangsmetaller (3) eller farlige overgangsmetallforbindelser

160803 CER brukte katalysatorer som inneholder overgangsmetaller eller overgangsmetallforbindelser, ikke spesifisert på annen måte

160804 CER katalytisk cracking brukte katalysatorer (unntatt 16 08 07)

160805 * CER brukte katalysatorer som inneholder fosforsyre

160806 * CER brukte væsker brukt som katalysatorer

160807 * CER brukte katalysatorer forurenset med farlige stoffer

160900 CER oksiderende stoffer

160901 * CER permanganater, for eksempel kaliumpermanganat

160902 * CER-kromater, for eksempel kaliumkromat, kalium- eller natriumdikromat

160903 * CER-peroksider, for eksempel hydrogenperoksid

160904 * CER-oksiderende stoffer som ikke er spesifisert på annen måte

161000 CER vandig flytende avfall beregnet for behandling utenfor stedet

161001 * CER vandige avfallsløsninger som inneholder farlige stoffer

161002 CER andre vandige avfallsløsninger enn de som er nevnt i 16 10 01

161003 * CER vandige konsentrater som inneholder farlige stoffer

161004 CER vandige konsentrater andre enn de nevnt i 16 10 03

161100 CER utklipp av foringer og ildfaste materialer

161101 * CER karbonbaserte foringer og ildfaste materialer fra metallurgiske prosesser som inneholder farlige stoffer

161102 CER karbonbaserte foringer og ildfaste materialer fra andre metallurgiske prosesser enn de som er nevnt i 16 11 01

161103 * CER andre foringer og ildfaste materialer fra metallurgiske prosesser som inneholder farlige stoffer

161104 CER andre foringer og ildfaste materialer fra metallurgiske prosesser andre enn de som er nevnt i 16 11 03

161105 * CER-foringer og ildfaste materialer fra ikke-metallurgiske prosesser som inneholder farlige stoffer

161106 CER-foringer og ildfaste materialer fra andre ikke-metallurgiske prosesser enn de som er nevnt i 16 11 05

170000 XNUMX CER AVFALL FRA BYGGE- OG RIVNINGSOPERATIONER (INKLUDERT JORD FRA FORURENSTE PLASSER) 

170100 CER betong, murstein, fliser og keramikk

170101 CER sement

170102 CER-klosser

170103 CER fliser og keramikk

170106 * CER-blandinger eller slagger av betong, murstein, fliser og keramikk, som inneholder farlige stoffer

170107 CER-blandinger eller slagg av betong, murstein, fliser og keramikk, andre enn de som er nevnt i 17 01 06

170200 CER tre, glass og plast

170201 CER tre

170202 CER glass

170203 CER plast

170204 * EAL-glass, plast og tre som inneholder eller er forurenset med farlige stoffer

170300 CER bituminøse blandinger, steinkulltjære og tjæreholdige produkter

170301 * CER bituminøse blandinger som inneholder steinkulltjære

170302 CER bituminøse blandinger andre enn de nevnt i 17 03 01

170303 * EAL-kulltjære og tjæreholdige produkter

170400 CER-metaller (inkludert deres legeringer) 170401 kobber, bronse, messing

170402 CER aluminium

170403 CER bly

170404 CER sink

170405 CER jern og stål

170406 CER tinn

170407 CER blandede metaller

170409 * CER metallavfall forurenset med farlige stoffer

170410 * CER-kabler, impregnert med olje, kulltjære eller andre farlige stoffer

170411 CER-kabler, andre enn de som er nevnt i 17 04 10

170500 CER jord (inkludert jord fra forurensede områder), steiner og mudringsslam

170503 * CER jord og bergarter som inneholder farlige stoffer

170504 CER jord og bergarter andre enn de som er nevnt i 17 05 03

170505 * CER mudringsslam som inneholder farlige stoffer

170506 CER mudringsmasse annet enn det som er nevnt i 17 05 05

170507 * CER pukk for jernbanefyllinger, som inneholder farlige stoffer

170508 CER pukk for jernbaneballast, annet enn det som er nevnt i 17 05 07

170600 CER isolasjonsmaterialer og byggematerialer som inneholder asbest

170601 * CER isolasjonsmaterialer som inneholder asbest

170603 * CER andre isolasjonsmaterialer som inneholder eller består av farlige stoffer

170604 CER isolasjonsmaterialer andre enn de som er nevnt i 17 06 01 og 17 06 03

170605 * CER byggematerialer som inneholder asbest

170800 CER gipsbaserte byggematerialer

170801 * CER gipsbaserte byggematerialer forurenset med farlige stoffer

170802 CER gipsbaserte byggematerialer andre enn de som er nevnt i 17 08 01

170900 CER annet bygge- og riveavfall

170901 * CER bygge- og riveavfall som inneholder kvikksølv

170902 * CER bygge- og riveavfall som inneholder PCB (f.eks. PCB-holdige fugemasser, PCB-holdige harpiksgulv, PCB-holdige vanntette glasselementer, PCB-holdige kondensatorer)

170903 * EWC annet bygge- og rivningsavfall (inkludert blandet avfall) som inneholder farlige stoffer

170904 CER blandet bygge- og riveavfall annet enn det som er nevnt i 17 09 01, 17 09 02 og 17 09 03

180000 CER-AVFALL PRODUSERT AV HELSE- OG VETERINÆRSEKTOREN ELLER RELATERTE FORSKNINGSAKTIVITETER (unntatt kjøkken- og matavfall som ikke kommer direkte fra terapeutisk behandling)

180100 CER-avfall fra fødeavdelinger og avfall relatert til diagnostisering, behandling og forebygging av sykdommer hos mennesker

180101 CER skjæreobjekter (unntatt 18 01 03)

180102 CER anatomiske deler og organer, inkludert plasmaposer og blodreserver (unntatt 18 01 03)

180103 * CER-avfall som må samles og kastes ved å ta spesielle forholdsregler for å unngå infeksjoner

180104 avfall som ikke må samles og kastes ved å ta spesielle forholdsregler for å unngå infeksjoner (f.eks. bandasjer, gips, laken, engangsklær, sanitetsbind)

180106 * EAL-kjemikalier som består av eller inneholder farlige stoffer

180107 EAL-kjemikalier andre enn de som er nevnt i 18 01 06

180108 * CER cellegift og cytostatika

180109 CER-medisiner andre enn de som er nevnt i 18 01 08

180110 * CER amalgamavfall fra tannprosedyrer

180200 CER-avfall relatert til forskning og diagnose, behandling og forebygging av sykdommer hos dyr

180201 CER skjæreobjekter (unntatt 18 02 02)

180202 * CER-avfall som må samles og kastes ved å ta spesielle forholdsregler for å unngå infeksjoner

180203 CER-avfall som ikke må samles og kastes ved å ta spesielle forholdsregler for å unngå infeksjoner

180205 * EAL-kjemikalier som består av eller inneholder farlige stoffer

180206 EAL-kjemikalier andre enn de som er nevnt i 18 02 05

180207 * CER cellegift og cytostatika

180208 CER-medisiner andre enn de som er nevnt i 18 02 07

190000 CER-AVFALL PRODUSERT FRA AVFALLSBEHANDLINGSANLEGG, OFF-SITE AVLØPSVANNSANLEGG, SAMT FREMSTILLING AV VANNET OG FORBEREDELSE FOR INDUSTRIELL BRUK

190100 CER-avfall fra avfallsforbrenning eller pyrolyse

190102 CER jernholdige materialer utvunnet fra bunnaske

190105 * CER-filterrester fra røykgassbehandling

190106 * CER vannholdig flytende avfall fra behandling av røyk og annet vannholdig flytende avfall

190107 * CER fast avfall fra røykgassbehandling

190110 * CER brukt aktivert karbon, brukt til behandling av røyk

190111 * CER bunnaske og slagg som inneholder farlige stoffer

190112 CER bunnaske og slagg andre enn de som er nevnt i 19 01 11

190113 * CER-flyveaske som inneholder farlige stoffer

190114 CER-flyveaske annet enn de som er nevnt i 19 01 13

190115 * EAL-kjeleaske som inneholder farlige stoffer 190116 annet kjelestøv enn nevnt i 19 01 15

190117 * CER pyrolyseavfall som inneholder farlige stoffer

190118 EWC pyrolyseavfall annet enn nevnt i 19 01 17

190119 CER-sand av fluidiserte sjiktreaktorer

190199 CER-avfall ikke annet spesifisert

190200 CER-avfall produsert ved spesifikke kjemisk-fysiske behandlinger av industriavfall (inkludert dekromatisering, decyanering, nøytralisering)

190203 CER-blandinger av avfall som utelukkende består av ikke-farlig avfall

190204 * CER-blandet avfall som inneholder minst ett farlig avfall

190205 * CER-slam fra kjemisk-fysiske behandlinger som inneholder farlige stoffer

190206 CER-slam fra andre kjemiske og fysiske behandlinger enn de som er nevnt i 19 02 05

190207 * CER-oljer og konsentrater produsert ved separasjonsprosesser

190208 * CER flytende brennbart avfall som inneholder farlige stoffer

190209 * CER fast brennbart avfall som inneholder farlige stoffer

190210 EWC brennbart avfall annet enn nevnt i 19 02 08 og 19 02 09

190211 * EWC annet avfall som inneholder farlige stoffer

190299 CER-avfall ikke annet spesifisert

190300 CER stabilisert / størknet avfall (4)

190304 * EAL-avfall merket som farlig, delvis (5) stabilisert

190305 CER-stabilisert avfall annet enn det som er nevnt i 19 03 04

190306 * CER-avfall merket som farlig, størknet

190307 EAL-størknet avfall annet enn nevnt i 19 03 06

190400 CER forglasset avfall og avfall fra forglasning

190401 CER forglasset avfall

190402 * CER-flyveaske og annet avfall fra røykgassbehandling

190403 * CER ikke-vitrifisert fast fase

190404 CER vannholdig flytende avfall produsert ved herding av forglasset avfall

190500 CER-avfall produsert ved aerob behandling av fast avfall

190501 CER ikke-kompostert del av kommunalt og lignende avfall

190502 CER ikke-kompostert del av animalsk og vegetabilsk avfall

190503 CER kompost ute av spesifikasjonen

190599 CER-avfall ikke annet spesifisert

190600 CER-avfall produsert ved anaerob behandling av avfall

190603 CER-væsker produsert ved anaerob behandling av byavfall

190604 CER digestat produsert ved anaerob behandling av byavfall

190605 CER-væsker produsert ved anaerob behandling av avfall av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse

190606 CER digestat produsert ved anaerob behandling av avfall av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse

190699 CER-avfall ikke annet spesifisert

190700 CER søppelvann

190702 * CER søppelvann som inneholder farlige stoffer

190703 CER deponi sigevann, annet enn det som er nevnt i 19 07 02

190800 CER-avfall fra renseanlegg, ikke annet spesifisert

190801 CER sikt

190802 CER-avfall fra sanddeponering

190805 CER-slam produsert ved behandling av byvann

190806 * CER mettede eller brukte ionebytterharpikser

190807 * CER-løsninger og slam fra regenerering av ionebytterharpikser

190808 * CER-avfall fra membransystemer som inneholder farlige stoffer

190809 CER-blandinger av oljer og fett produsert ved olje/vann-separasjon, som kun inneholder spiselige oljer og fett

190810 * EAL-blandinger av oljer og fett fra olje/vann-separasjon andre enn de som er nevnt i 19 08 09

190811 * CER-slam fra biologisk behandling av industriavløpsvann som inneholder farlige stoffer

190812 CER-slam fra biologisk behandling av industriavløpsvann, annet enn det som er nevnt i 19 08 11

190813 * CER-slam som inneholder farlige stoffer fra andre industrielle avløpsvannbehandlinger

190814 CER-slam fra annen behandling av industriavløpsvann, annet enn nevnt i 19 08 13

190899 CER-avfall ikke annet spesifisert

190900 CER-avfall produsert ved rensing av vann eller klargjøring for industriell bruk

190901 CER fast avfall produsert ved primære filtrerings- og silingsprosesser

190902 CER-slam produsert ved vannklaringsprosesser

190903 CER-slam produsert ved dekarboneringsprosesser

190904 CER brukt aktivt karbon

190905 CER mettede eller oppbrukte ionebytterharpikser

190906 CER-løsninger og slam fra regenerering av ionebytterharpikser

190999 avfall ikke annet spesifisert

191000 CER-avfall fra knuseoperasjoner av metallholdig avfall

191001 CER avfallsjern og stål

191002 CER-avfall av ikke-jernholdige metaller

191003 * CER fluff - lett fraksjon og pulver, som inneholder farlige stoffer

191004 CER lo - lett fraksjon og støv, annet enn de som er nevnt i 19 10 03

191005 * CER andre fraksjoner, som inneholder farlige stoffer

191006 CER andre fraksjoner, andre enn de som er nevnt i 19 10 05

191100 CER-avfall produsert ved oljeregenerering

191101 * CER brukte leirefiltre

191102 * CER sure tjærer

191103 * CER vannholdig flytende avfall

191104 * CER-avfall fra rensing av drivstoff med baser

191105 * CER-slam fra avløpsbehandling på stedet som inneholder farlige stoffer

191106 CER-slam fra avløpsbehandling på stedet enn det som er nevnt i 19 11 05

191107 * CER-avfall produsert ved rensing av røyk

191199 CER-avfall ikke annet spesifisert

191200 CER-avfall fra mekanisk avfallsbehandling (f.eks. sortering, makulering, komprimering, pelletering) ikke annet spesifisert

191201 CER papir og papp

191202 CER jernholdige metaller

191203 CER ikke-jernholdige metaller

191204 CER plast og gummi

191205 CER glass

191206 * CER-tre som inneholder farlige stoffer

191207 CER-tre annet enn det som er nevnt i 19 12 06

191208 CER tekstilprodukter

191209 CER-mineraler (f.eks. sand, steiner)

191210 CER brennbart avfall (RDF: drivstoff utvunnet fra avfall)

191211 * CER annet avfall (inkludert blandede materialer) fra mekanisk avfallsbehandling som inneholder farlige stoffer

191212 CER annet avfall (herunder blandede materialer) fra mekanisk behandling av avfall, annet enn det som er nevnt i 19 12 11

191300 CER-avfall produsert ved landgjenvinning og grunnvannsanering

191301 * CER fast avfall produsert ved landvinningsoperasjoner, som inneholder farlige stoffer

191302 CER fast avfall fra landvinningsvirksomhet, annet enn det som er nevnt i post 19 13 01

191303 * CER-slam produsert ved landgjenvinningsoperasjoner, som inneholder farlige stoffer

191304 CER-slam fra landvinningsoperasjoner, annet enn det som er nevnt i 19 13 03

191305 * CER-slam fra grunnvannssaneringsoperasjoner som inneholder farlige stoffer

191306 CER-slam fra grunnvannssaneringsvirksomhet, annet enn det som er nevnt i 19 13 05

191307 * EAL-vannholdig flytende avfall og vandige konsentrater fra grunnvannssaneringsoperasjoner som inneholder farlige stoffer

191308 CER vandig flytende avfall og vandige konsentrater fra grunnvannssaneringsoperasjoner, unntatt de som er nevnt i 19 13 07

200000 CER KOMMUNALT AVFALL (HUS- OG LIGNENDE AVFALL PRODUSERT AV KOMMERSIELL OG INDUSTRIELL AKTIVITETER SAMT INSTITUTIONER) INKLUDERT AVFALL FRA SEPARAT INNHAMLING

200100 CER-fraksjoner gjenstand for separat innsamling (unntatt 15 01 00)

200101 CER papir og papp

200102 CER glass

200108 CER biologisk nedbrytbart avfall fra kjøkken og kantiner

200110 CER-klær

200111 CER tekstilprodukter

200113 * CER løsemidler

200114 * CER-syrer

200115 * CER alkaliske stoffer

200117 * CER fotokjemikalier

200119 * CER plantevernmidler

200121 * CER lysstoffrør og annet kvikksølvholdig avfall

200123 * CER kassert utstyr som inneholder klorfluorkarboner

200125 CER spiselige oljer og fett

200126 * EAL-oljer og -fett bortsett fra de som er nevnt i 20 01 25

200127 * CER maling, blekk, lim og harpiks som inneholder farlige stoffer

200128 CER maling, blekk, lim og harpiks andre enn de som er nevnt i 20 01 27

200129 * CER-vaskemidler som inneholder farlige stoffer

200130 CER vaskemidler andre enn de som er nevnt i 20 01 29

200131 * CER cellegift og cytostatika

200132 CER-medisiner andre enn de som er nevnt i 20 01 31

200133 * EWC-batterier og -akkumulatorer nevnt i 16 06 01, 16 06 02 og 16 06 03 samt usorterte batterier og akkumulatorer som inneholder slike batterier

200134 CER-batterier og -akkumulatorer andre enn de som er nevnt i 20 01 33

200135 * EWC kassert elektrisk og elektronisk utstyr, annet enn det som er nevnt i 20 01 21 og 20 01 23, som inneholder farlige komponenter (6)

200136 kassert elektrisk og elektronisk utstyr annet enn det som er nevnt i 20 01 21, 20 01 23 og 20 01 35

200137 * CER-tre, som inneholder farlige stoffer

00138 CER-tre annet enn det som er nevnt i 20 01 37

200139 CER plast

200140 CER metall

200141 CER-avfall produsert ved rengjøring av skorsteiner og skorsteiner

200199 CER andre fraksjoner som ikke er spesifisert på annen måte

200200 XNUMX CER hage- og parkavfall (inkludert avfall fra kirkegårder)

200201 CER biologisk nedbrytbart avfall

200202 CER jord og stein

200203 CER annet ikke-biologisk nedbrytbart avfall

200300 CER annet kommunalt avfall

200301 CER usortert kommunalt avfall

200302 CER-avfall fra markedene

200303 CER veirengjøringsrester

200304 CER septiktankslam

200306 CER-avfall fra kloakkrensing

200307 CER grovavfall

200399 CER kommunalt avfall ikke annet spesifisert

VI KJØPER KOBBER

HVA VI GJØR

skrap aluminium

KONTROLL AV AUTORISASJON OG ESTIMERING AV VERDI AV AVSLAG

skrap av aluminium

KOMMERSIELL STØTTE FOR KJØP OG SALG

KJØP OG DIREKTE SALG AV ALLE TYPER AVFALL, SELV FARLIG

DE SNAKKER OM OSS

Hovedmeny

Ring nå-knappenKun X-selskaper - 08-12 | 14-18
METALLMARKED

GRATIS
UTSIKT