Når skrapmetall ender med å regnes som avfall (europeisk lov)

RÅDETS FORORDNING (EU) N. 333/2011

av 31. mars 2011

fastsettelse av kriteriene for å avgjøre når visse typer metallskrap ikke lenger anses som avfall i henhold til Europaparlamentets og rådets direktiv 2008/98/EF

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION,

med hensyn til traktaten om Den europeiske unions virkemåte,

som tar hensyn til Europaparlamentets og rådets direktiv 2008/98/EF av 19. november 2008 om avfall og som opphever enkelte direktiver (1), særlig artikkel 6 nr. 2,

med hensyn til forslaget fra Europakommisjonen,

etter oversendelse til Europaparlamentet av de foreslåtte bestemmelsene,

vurderer følgende:

(1)

Evaluering av ulike avfallsstrømmer viser at gjenvinningsmarkeder for skrapmetall vil ha fordel av å innføre spesifikke kriterier for å bestemme når skrapmetall hentet fra avfall slutter å være avfall. Disse kriteriene bør sikre et høyt miljøvernnivå og berører ikke klassifiseringen av skrapmetall som avfall som er vedtatt av tredjeland.

(2)

Rapporter fra Joint Research Centre of the European Commission indikerer eksistensen av et marked og etterspørsel etter skrapjern, stål og aluminium beregnet på bruk som råmateriale i stålverk, støperier og aluminiumsraffinerier for produksjon av metaller. Jern-, stål- og aluminiumskrot bør derfor være tilstrekkelig rent og oppfylle de relevante standarder eller spesifikasjoner som kreves av metallurgisk industri.

(3)

Kriteriene for å avgjøre når visse typer skrap ikke lenger anses som avfall, må sikre at jern-, stål- og aluminiumskrap som oppnås gjennom en gjenvinningsoperasjon oppfyller de tekniske kravene til metallurgisk industri, overholder gjeldende lovgivning og standarder som gjelder for produkter og ikke ha en generell negativ innvirkning på miljøet eller menneskers helse. Fra rapportene fra Det felles forskningssenteret til EU-kommisjonen ser det ut til at kriteriene som er foreslått for å definere avfallet som brukes som materiale i gjenvinningsoperasjonen, behandlingsprosessene og teknikkene, samt metallskrap oppnådd fra gjenvinning, oppfyller de nevnte målene siden de skal legge forholdene til rette for produksjon av skrap av jern, stål og aluminium fri for farlige egenskaper og tilstrekkelig fri for ikke-metalliske forbindelser.

(4)

For å sikre samsvar med kriteriene bør det legges til rette for publisering av informasjon om skrapmetall som har opphørt å være avfall og etablering av et kvalitetsstyringssystem.

(5)

Kriteriene må kanskje revideres hvis det, når man overvåker utviklingen av jern- og stålskrapmarkedet og aluminiumsskrap, observeres negative effekter på resirkuleringsmarkedene, spesielt en reduksjon i tilgjengeligheten av disse materialene og vanskeligheter med å få tilgang til dem.

(6)

For å tillate operatører å overholde kriteriene som avgjør når skrapmetall slutter å være avfall, bør det gis en passende tidsperiode for denne forordningen å tre i kraft.

(7)

Komiteen nedsatt ved artikkel 39 nr. 1 i direktiv 2008/98/EF har ikke avgitt noen uttalelse om tiltakene fastsatt i denne forordning, og Kommisjonen har derfor forelagt Rådet et forslag om disse tiltakene og oversendt det til EU Stortinget.

(8)

Europaparlamentet motsatte seg ikke de foreslåtte bestemmelsene,

HAR GODTA DENNE FORORDNINGEN:

Artikkel 1

Subject

Denne forskriften fastsetter kriteriene for å avgjøre når skrap av jern, stål og aluminium, inkludert skrap av aluminiumslegeringer, slutter å være avfall.

Artikkel 2

Definisjoner

For formålet med denne forordningen gjelder definisjonene i direktiv 2008/98/EF.

I tillegg gjelder følgende definisjoner; vi mener med:

a)

«jern- og stålskrap» metallskrap som hovedsakelig består av jern og stål;

b)

«aluminiumskrot» metallskrap som hovedsakelig består av aluminium og aluminiumslegeringer;

c)

"Holder" betyr den fysiske eller juridiske personen som er i besittelse av skrapmetallet;

d)

«produsent» betyr innehaveren som overfører skrapmetall som for første gang har sluttet å være avfall, til en annen innehaver;

e)

«importør» betyr enhver fysisk eller juridisk person etablert i Unionen som innfører skrapmetall som har opphørt å være avfall, til Unionens tollområde;

f)

«Kvalifisert personell», personell som gjennom erfaring eller opplæring har kompetanse til å kontrollere og vurdere egenskapene til metallskrot;

g)

«Visuell inspeksjon» betyr inspeksjon av skrapmetall som påvirker alle deler av en forsendelse og bruker menneskelige sensoriske ferdigheter eller ikke-spesialisert utstyr;

h)

«Batch» betyr et parti skrapmetall beregnet på å sendes fra en produsent til en annen holder og som kan være inneholdt i en eller flere transportenheter, f.eks. containere.

Artikkel 3

Kriterier for skrapjern og stål

Skrapjern og stål opphører å regnes som avfall når alle følgende vilkår er oppfylt ved overføring fra produsent til annen innehaver:

a)

avfallet som brukes som input for gjenvinningsoperasjonen, oppfyller kriteriene fastsatt i punkt 2 i vedlegg I;

b)

avfallet som er brukt som input for gjenvinningsoperasjonen er blitt behandlet i samsvar med kriteriene fastsatt i punkt 3 i vedlegg I;

c)

jern- og stålskrap fra gjenvinningsoperasjonen oppfyller kriteriene fastsatt i punkt 1 i vedlegg I;

d)

produsenten har overholdt kravene i artikkel 5 og 6.

Artikkel 4

Kriterier for aluminiumsskrap

Aluminiumskrap, inkludert skrap av aluminiumslegering, slutter å være avfall når alle følgende betingelser er oppfylt ved overføring fra produsent til en annen innehaver:

a)

avfallet som brukes som input for gjenvinningsoperasjonen, oppfyller kriteriene fastsatt i punkt 2 i vedlegg II;

b)

avfallet som er brukt som input for gjenvinningsoperasjonen er blitt behandlet i samsvar med kriteriene fastsatt i punkt 3 i vedlegg II;

c)

aluminiumskrotet fra gjenvinningsoperasjonen oppfyller kriteriene fastsatt i punkt 1 i vedlegg II;

d)

produsenten har overholdt kravene i artikkel 5 og 6.

Artikkel 5

Samsvarserklæring

1. Produsenten eller importøren skal for hver forsendelse av skrapmetall utarbeide en samsvarserklæring på grunnlag av modellen i vedlegg III.

2. Produsenten eller importøren skal videresende samsvarserklæringen til den påfølgende innehaveren av skrapmetallsendingen. Produsenten eller importøren oppbevarer en kopi av samsvarserklæringen i minst ett år fra utstedelsesdatoen, og gjør den tilgjengelig for vedkommende myndigheter som ber om den.

3. Samsvarserklæringen kan utformes i elektronisk format.

Artikkel 6

Kvalitetsstyring

1. Produsenten anvender et kvalitetsstyringssystem for å demonstrere samsvar med kriteriene fastsatt i henholdsvis artikkel 3 og 4.

2. Dette systemet sørger for en rekke dokumenterte prosedyrer angående hvert av følgende aspekter:

a)

mottakskontroll av avfall brukt som materiale for gjenvinningsoperasjonen nevnt i punkt 2 i vedlegg I og II;

b)

overvåking av behandlingsprosessene og teknikkene nevnt i punkt 3.3 i vedlegg I og II;

c)

overvåking av kvaliteten på skrapmetallet fra gjenvinningsoperasjonen nevnt i punkt 1 i vedlegg I og II (som også inkluderer prøvetaking og analyse);

d)

effektiviteten til strålingsovervåkingen nevnt i punkt 1.5 i henholdsvis vedlegg I og II;

e)

kundekommentarer om kvaliteten på skrapmetall;

f)

registrering av resultatene av kontrollene utført i samsvar med bokstavene a) til d);

g)

gjennomgang og forbedring av kvalitetsstyringssystemet;

h)

opplæring av personalet.

3. Kvalitetsstyringssystemet omfatter også de spesifikke overvåkingsforpliktelsene angitt, for hvert kriterium, i vedlegg I og II.

4. Dersom en av behandlingene nevnt i punkt 3.3 i vedlegg I eller punkt 3.3 i vedlegg II utføres av en tidligere bruker, skal produsenten sørge for at leverandøren anvender et kvalitetsstyringssystem i samsvar med bestemmelsene i denne artikkel. .

5. Et organ som er ansvarlig for å vurdere samsvaret nevnt i forordning (EF) nr. Europaparlamentets og rådets 765/2008 av 9. juli 2008, som fastsetter regler om akkreditering og markedsovervåking når det gjelder markedsføring av produkter (2), som har blitt anerkjent i henhold til denne forskriften, eller enhver annen miljøverifikator som referert til i artikkel 2, nr. 20, bokstav b), i forordning (EF) nr. 1221/2009 fra Europaparlamentet og rådet av 25. november 2009 om frivillig deltakelse av organisasjoner i en fellesskapsordning for miljøledelse og -revisjon (EMAS) (3) sikrer at kvalitetsstyringssystemet er i samsvar med bestemmelsene i denne artikkelen. Denne vurderingen gjennomføres hvert tredje år.

6. Importøren krever at leverandørene hans bruker et kvalitetsstyringssystem som er i samsvar med paragrafene 1, 2 og 3 i denne artikkelen og som er revidert av en uavhengig ekstern verifikator.

7. Produsenten gir tilgang til kvalitetsstyringssystemet til kompetente myndigheter på forespørsel.

Artikkel 7

Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft den tjuende dagen etter at den er offentliggjort i Den europeiske unions offisielle tidsskrift.

Den gjelder fra 9. oktober 2011.

Denne forordning er bindende i alle deler og gjelder umiddelbart i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 31. mars 2011.

Hovedmeny

Ring nå-knappenKun X-selskaper - 08-12 | 14-18
METALLMARKED

GRATIS
UTSIKT